Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym Drukuj
wtorek, 08 października 2013 09:51, odsłon: 341

ZARZĄDZENIE NR 84/2013
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 7 października 2013 r.

w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 70 a ust. 1 i 2 a w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie  doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,  wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz Uchwały Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej  w Sułkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których  Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym-

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Określa się specjalności, które w pierwszej kolejności podlegają dofinansowaniu:
1) organizacja i zarządzanie oświatą;
2) terapia pedagogiczna;
3) logopedia;
4) edukacja dla bezpieczeństwa;
5) gimnastyka korekcyjna;
6) oligofrenopedagogika;
7) język angielski;
8) informatyka.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.