Zarządzenie Nr 111/2012 w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym. Drukuj
czwartek, 18 października 2012 00:00, odsłon: 455

ZARZĄDZENIE NR 111/2012
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 18 października 2012 r.


w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 70 a ust. 1 i 2 a w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz Uchwały Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym

zarządzam,co następuje:


§ 1.

Określa się specjalności, które w pierwszej kolejności podlegają dofinansowaniu:

1) organizacja i zarządzanie oświatą;

2) terapia pedagogiczna;

3) logopedia;

4) edukacja dla bezpieczeństwa;

5) gimnastyka korekcyjna;

6) oligofrenopedagogika;

7) język angielski;

8) informatyka.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Piotr Pułka