Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .... Drukuj
środa, 21 sierpnia 2013 14:37, odsłon: 355

Sułkowice, dnia 21.08.2013 r.

GP.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.08.2013 r., na wniosek Pana Pawła Maj, P.P.H.U. Frost, Astra Vernici Polska, Biertowice 259, 32-440 Sułkowice wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Zakład produkcyjny z magazynem surowców, zapleczem kontroli jakości oraz zapleczem socjalnym"

zlokalizowanego na działce nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 39 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.:

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.