Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj
poniedziałek, 07 października 2013 15:45, odsłon: 345

Sułkowice, dnia 07.10.2013 r.

GP.6220.13.2012

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że w związku z wydaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie znak: SKO.Oś/4170/61/2013 z dnia 17.06.2013 r. uchylającą zaskarżoną decyzję Urzędu Miejskiego w Sułkowicach znak: GP.6220.13.2012, z dnia 07.02.2013 r., zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

"ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ"

zlokalizowanego na działce nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice

z wniosku Pana Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 07.10.2013 r.