Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych Drukuj
piątek, 31 stycznia 2014 14:34, odsłon: 525

Sułkowice, dnia 31.01.2014 r.

Nasz znak: GP.7321.2.2013

 

BURMISTRZ SUŁKOWIC

OGŁOSZENIE 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice

 - w jego granicach administracyjnych

Burmistrz Sułkowic zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/223/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 lipca 2013r. przystąpił do sporządzania zmiany planu. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części działki nr 765 położonej w Sułkowicach na tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym.

 Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 3 ww. ustawy w związku z art. 48 oraz art. 49 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.

 Pismem z dnia 18 listopada 2013r. znak: OO.410.8.22.2013.MZi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pozytywnie uzgodnił wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.

 Pismem z dnia 12 listopada 2013r. znak: PSE.NZ-420/83/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach uzgodnił pozytywnie wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.

 Niniejszą informację umieszczono na stronie Urzędu Gminy, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu .

 

Burmistrz

/-/

mgr Piotr Pułka