Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj
środa, 31 grudnia 2014 13:17, odsłon: 621

Sułkowice, 31.12.2014 r.

GP.6220.6.2014

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 30.12.2014 r. (data wpływu 31.12.2014 r.) Pana Marka Brenneisen,
33-300 Nowy Sącz, ul. Hallera 17/18, pełnomocnika
Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236,
32-440 Sułkowice,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Krzywaczka i częściowo Biertowice /do oczyszczalni ścieków w Biertowicach/"

zlokalizowanego na działkach położonych w Krzywaczce i Biertowicach, gmina Sułkowice (załącznik 2)

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Krzywaczce i Biertowicach, gmina Sułkowice (załącznik 2).

 

Zgodnie z art. 75, ust. 1 pkt 4, art. 64, art. 77, ust. 1 art. 78, ust. 1, w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Gminy Sułkowice po uzgodnieniu z następującymi organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]

Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 31.12.2014 r.