Zawiadomienie o uzupełnieniu i skorygowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj
poniedziałek, 12 stycznia 2015 18:03, odsłon: 441

Sułkowice, 12.01.2015 r.

GP.6220.5.2014


ZAWIADOMIENIE
o uzupełnieniu i skorygowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 267), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zawiązku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 05.12.2014 r. (data wpływu 09.12.2014 r.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 05.01.2015 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa budynku produkcyjno usługowego ślusarstwa artystycznego wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz częścią socjalną."
zlokalizowanego na działce nr 1531/2 położonej w Sułkowice, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1531/2, 1532, 1531/1, 1535/3, 1529 położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice;
którego inwestorem jest Pan Wiesław Stręk zam. 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 226

 

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonym uzupełnieniem dokumentacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]

Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomienia organu administracyjnego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 12.01.2015 r.