Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Drukuj
piątek, 06 lutego 2015 16:26, odsłon: 403

Sułkowice, 06.02.2015 r.

 

GP.6220.5.2014

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

 

 

postanowiono
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

  

 

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO USŁUGOWEGO ŚLUSARSTWA ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI ORAZ CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ

 

 

 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 1531/2 położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice,

 

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr ewid. 1531/2, 1532, 1531/1, 1529 ,1535/3 położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice,

 

z wniosku Pana Wiesława Stręk, 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 226

 

 

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

 

8:00 - 16:00 w poniedziałki

 

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

 

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 06.02.2015 r.