Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj
środa, 31 sierpnia 2016 14:24, odsłon: 411

Sułkowice, 31.08.2016 r.

GP.6220.7.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 oraz § 3 ust. 1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

 

 

 

zlokalizowanego na działkach nr 1, 2, 3, 4, 7, 25, 26 oraz 8/1, 8/2 położonych w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1, 2, 3, 4, 7, 25, 26 oraz 8/1, 8/2 położone w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice

 

z wniosku Pana Dariusza Bednarczyka, Biuro Inżynierskie BTB, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków,

pełnomocnika: Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 31.08.2016 r.