Zawiadomienie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj
piątek, 21 października 2016 13:47, odsłon: 563

Sułkowice, 21.10.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z poźn. zm) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10.10.2016 r. (data wpływu 13.10.2016 r.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 20.10.2016 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

zlokalizowanego na działkach położonych w miejscowości:

- Krzywaczka, gm. Sułkowice, powiat myślenicki-(wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1)

- Biertowice, gm. Sułkowice, powiat myślenicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 2)

- Izdebnik, gm. Lanckorona, powiat wadowicki  -   (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 3)

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w miejscowości:

- Krzywaczka, gm. Sułkowice, powiat myślenicki-(wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1)

- Biertowice, gm. Sułkowice, powiat myślenicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 2)

- Izdebnik, gm. Lanckorona, powiat wadowicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 3),

którego inwestorem jest ZGK Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236, 32-440 Sułkowice

 

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonym uzupełnieniem dokumentacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]

Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomienia organu administracyjnego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 21.10.2016 r.