Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj
środa, 14 grudnia 2016 15:30, odsłon: 368

Sułkowice, 14.12.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

 

zlokalizowanego na działkach położonych w miejscowości:

- Krzywaczka, gm. Sułkowice, powiat myślenicki-(wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1)

- Biertowice, gm. Sułkowice, powiat myślenicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 2)

- Izdebnik, gm. Lanckorona, powiat wadowicki  -   (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 3)

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w miejscowości:

- Krzywaczka, gm. Sułkowice, powiat myślenicki-(wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1)

- Biertowice, gm. Sułkowice, powiat myślenicki  -  (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 2)

- Izdebnik, gm. Lanckorona, powiat wadowicki  -   (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 3)

 

z wniosku Pana Marcina Kita, ul. Marsów 2, 34-600 Limanowa,

pełnomocnika: ZGK Sułkowice Sp.z o.o., Biertowice 236, 32-440 Sułkowice

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 14.12.2016 r.