Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Drukuj
poniedziałek, 23 października 2017 08:45, odsłon: 237

Sułkowice, 19.10.2017 r.

GP.6220.9.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 03.10.2017 r. (data wpływu 12.10.2017 r.) Pana Jerzego Gąciarza, Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70, pełnomocnika

Wnioskodawcy: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,

                          30-542 Kraków, ul. Mogilska 25

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w m. Krzywaczka w/c drogi krajowej nr 52 w km 69+822”

 

zlokalizowanego na działkach nr 75/1, 607/2 i 608/1 położonych w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 75/1, 607/2 i 608/1 położone w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice.

 

 

Zgodnie z art. 75, ust. 1 pkt 4, art. 64, art. 77, ust. 1 art. 78, ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Gminy Sułkowice po uzgodnieniu z następującymi organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]

Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 19.10.2017 r.