Obwieszczenie o przełużeniu terminu załatwienie sprawy Drukuj
wtorek, 05 grudnia 2017 10:49, odsłon: 300

Sułkowice, dnia 05.12.2017 r.

GP.6220.9.2017

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 49 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405)

Burmistrz Gminy Sułkowice

podaje do publicznej wiadomości

że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w m. Krzywaczka w/c drogi krajowej nr 52 w km 69+822” nie zostanie załatwiony w ustawowym terminie ze względu na złożoność sprawy oraz konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w ww. sprawie.

Wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 10 kwietnia 2018 r.

 

W związku z powyższym, informuję, że stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami sprawy, znajdującymi się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, pokój nr 116, I piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułkowicach oraz na BIP Gminy Sułkowice.