Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia Drukuj
piątek, 19 stycznia 2018 15:01, odsłon: 331

Sułkowice, 19.01.2018 r.

 

GP.6220.9.2017 

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

 

 

 zawiadamiam strony

 

 

o wydaniu przez Burmistrza Gminy Sułkowice decyzji znak: GP.6220.9.2017 z dnia 19.01.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Krzywaczka w/c drogi krajowej nr 52 w km 69+822”

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Juliusza Lea 10, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.