Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na srodowisko .... Drukuj
piątek, 09 września 2011 13:08, odsłon: 747

Sułkowice, dnia 05.09.2011 r.

GP.6220.14.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysław Jarosik, Firma „EXPRES PLUS" Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5.

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zdarzeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1 i 1606/2 Sułkowice."
Zlokalizowanego na działkach nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany w ramach powyższej oceny, powinien zawierać i spełniać, poza opisem skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, wszystkie wymagania określone w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych niżej zagadnień:

  • Ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w tym lokalizację nad rzeką Harbutówką, stanowiącą dopływ rzeki Skawinki, na której znajduje się ujęcie wody pitnej dla m. Skawiny;
  • zgodności lokalizacji stacji paliw płynnych oraz przyjętych rozwiązań technicznych z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Biertowice, Krzywaczka i Miasta Sułkowice;
  • skumulowanym oddziaływaniem hałasu związanego z działalnością stacji paliw, jak i bezdotykowej myjni;
  • oddziaływania na jakość powietrza w związku z prowadzeniem procesów technologicznych, ruchem pojazdów;
  • określenia aktualnego stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz przedstawić sposób jego monitoringu po zrealizowaniu przedsięwzięcia;
  • sposobu postępowania z odpadami,
  • zgodności przyjętych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z wymogami rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz., U. Nr 243 poz. 2063 ) z późn. zm.);
  • oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000;
  • Emisji hałasu;
  • Emisji zapylenia;
  • Gospodarki wodno – ściekowej;
  • Wytwarzania i gospodarki odpadami z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;
  • Ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

UZASADNIENIE

(...)

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 09.09.2011 r.