Obwieszczenie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ... Drukuj
piątek, 30 marca 2012 13:58, odsłon: 610

Sułkowice, dnia 30.03.2012 r.

GP.6220.5.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ( DOLNA I GÓRNA STACJA) I INFRASTRUKTURA

zlokalizowanego na działkach położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 1;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 2

z wniosku Pana Wiesława Małysa „SZKLANA GÓRA" Wiesław WAŚ Wiesław MAŁYSA s.c. 32-052 Radziszów, ul. Przemysłowa

Na w/w postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Zgodnie z art. 74 ust 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), jeżeli liczba stron przekracza 20, zainteresowane strony zawiadamia się publicznie przez ogłoszenie.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 30.03.2012r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zostanie umieszczone na :

1) Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice

2) Tablicy ogłoszeń w miejscowości Harbutowice

3) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sułkowicach

4) Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach:  http://www.sulkowice.pl