Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko .... Drukuj
środa, 04 kwietnia 2012 13:30, odsłon: 612

 

Sułkowice, dnia 29.03.2012 r.

GP.6220.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO z przeznaczeniem na: "TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI MEBLI Z ELEMENTAMI SZKLANYMI Z WEWNĘTRZNYM GRAWERUNKIEM LASEROWYM"

zlokalizowanego na działkach nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

z wniosku Pana Tadeusz Ryś, FABRYKA MEBLI RYŚ SP. Z O.O. ZPCH ; 32-442 Krzywaczka 487

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 04.04.2012r.

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zostanie umieszczone na :

1) Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, 32-4440 Sułkowice , Rynek 1

2) Tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzywaczka

3) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

4) Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach ; www.sulkowice.pl