Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa stacji paliw w Biertowicach Drukuj
piątek, 06 kwietnia 2012 12:37, odsłon: 689

Sułkowice, dnia 05.04.2012 r.

GP.7624-6/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.03.2012 r., na wniosek Pana Piotra Kociołek; AGP-1 s.c. Piotr Kociołek & Joanna Balasińska; 53-320 Wrocław, ul. Wandy 7/28 działającego z upoważnienia Inwestora: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Przebudowie stacji paliw nr 4222 w Biertowicach w gminie Sułkowice, znajdującej się przy drodze nr 52, w granicach działek nr ew. 9/3 i 19/1, AM-1, obręb Biertowice."

zlokalizowanego na działkach nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 – 17.00 w poniedziałki

8.00 – 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zostanie umieszczone na:

1) Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice

2) Tablicy ogłoszeń w miejscowości Biertowice

3) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

4) Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach ; www.sulkowice.pl