Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach – etap IVa" Drukuj
wtorek, 15 maja 2012 12:50, odsłon: 776

Sułkowice, dnia 15.05.2012 r.

Znak: GP.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.05.2012 r., na wniosek Pana Daniela Danilewski, GAIA Nauki o Ziemi i Ochronie Środowiska, 31-276 Kraków, ul. Opolska 33/240; pełnomocnika Inwestora: Burmistrza Sułkowic, 32-440 Sułkowice Rynek 1; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach - etap IVa"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.