Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n: "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice - etap VI" Drukuj
czwartek, 29 listopada 2012 14:06, odsłon: 402

Sułkowice, dnia 29.11.2012 r.

Znak: GP.6220.8.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.11.2012 r., na wniosek Pani Iwony Napierała-Piątkowska, 64-000 Kościan, ul. Nacławska 11C/15 - pełnomocnika Inwestora: Gmina Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice - etap VI"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach i w Harbutowicach, gmina Sułkowice (załączniki 1-8);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach i w Harbutowicach, gmina Sułkowice (załączniki 1-8);

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.