Ogłoszenie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko.... Drukuj
czwartek, 03 stycznia 2013 21:08, odsłon: 437

Sułkowice, dnia 02.01.2013 r.

GP.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 47 („instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli") Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ

zlokalizowanego na działkach nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

z wniosku: Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

Na w/w postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 03.01.2013r.