Obwieszczenie o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach .... Drukuj
czwartek, 07 lutego 2013 23:55, odsłon: 500

 

Sułkowice, dnia 06.02.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.12.2012 r. (uzupełniony 08.01.2013r) wpłynął wniosek Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

A. BUDYNEK SOCJALNY
B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI
C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice
Mając na uwadze, postanowienie znak: GP.6220.14.2012 z dnia 22.01.2013 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (znak: 00.4240.1.544.2012.RO z dnia 11.01.2013r) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach (znak: PSE.NZ-420/1/12 z dnia 4.01.2013 r, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 30.01.2013 przedłożono Raport o oddziaływaniu na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Sułkowice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 11.02.2013r. do 05.03.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania od 8:00 do 14:00
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadomienie niniejsze zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach www.sulkowice.pl , BIP oraz tablicach ogłoszeń UM w Sułkowicach i w Krzywaczce.