Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczony na wynajem lokalu Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2015 16:43, odsłon: 645

O G Ł O S Z E N I E

         Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 33,50 m2 usytuowanym w budynku komunalnym w Sułkowicach-Rynku ( przystanek PKS ), stanowiącym własność Gminy Sułkowice, na okres 5 lat z możliwością przedłużania na lata kolejne. Zapisz

Przetarg odbędzie się w dniu 07. 04.2015 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

 

 

 

W a r u n k i    p r z e t a r g u

 

 
 

- Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.

 

- Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu wynosi 15 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

 

- Wadium w wysokości 400 zł należy wpłacić do dnia 31.03.2015 r. w BSR   Kraków oddz. Sułkowice  nr konta: 75 8589 0006 0170 0000 0068 0016  (kwota przedmiotowa w dniu 31.03.2015 r. powinna znajdować się już na  powyższym koncie).

 

- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia  przetargu.

 

- Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zaliczone zostanie na  poczet opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

 

- Organizatorowi  przetargu  przysługuje  prawo  odwołania  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem (12) 273-20-75 lub 273-21-48 wewnętrzny 31.

 

 

Sułkowice, dnia 02.03.2015 r.