Ogłoszenie przetarg piwnica Ośrodek Zdrowia 2016r. Drukuj
piątek, 08 lipca 2016 12:42, odsłon: 833

O G  Ł O  S  Z  E  N  I  E

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 20 m2 usytuowanego w przyziemiu budynku Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach  - ul. Szkolna 9, stanowiącego własność Gminy Sułkowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2016 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1.

 

W a r u n k i     p r z e t ar g u

- Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowadzenie działalności  handlowej  lub  usługowej (konieczność doprowadzenia we własnym zakresie wody).

- Cena wywoławcza  za 1 m2 lokalu wynosi 15 zł + 23%  VAT w stosunku miesięcznym.

- Wadium w wysokości 300-zł należy wpłacić do dnia 04.08.2016 r. na konto Urzędu    Miejskiego w BSR Kraków oddz. Sułkowice nr 86 85890006 0170 0000 0068 0012  ( kwota  ta w tym dniu powinna znajdować się już na powyższym koncie ).

- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy   wadium przepada na rzecz wynajmującego.

- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej        przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem (12) 273-20-75 lub 273-21-48.

 

Sułkowice, dnia  07.07.2016 r.