Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. Starowiejskiej Drukuj
poniedziałek, 12 czerwca 2017 11:05, odsłon: 477

  O G Ł O S Z E N I E

    Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. Starowiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5842/3 o pow. 0.0367 ha zabudowanej budynkiem użytkowanym jako przedszkole, o pow. użytkowej 143,5 m2 , objętej KW  KR1Y/00077717/0.
Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się  w terenach „11 UP” – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym oraz KDL-tereny komunikacji.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 11 lipca 2017 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


W a r u n k i     p r z e t a r g u :

1.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 234 000 zł.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -(Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.
2.    Ustala się termin złożenia pisemnej oferty do dnia 07.07.2017 r. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
3.    Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 16 380 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 07.07.2017 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 75 85890006 0170 0000 0068 0016 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.
4.    Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
5.    Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu
notarialnego, traci wadium.
6.    Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego.
7.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.
Sułkowice, dnia 09.06.2017 r,