Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż Przedszkola nr 1 Drukuj
poniedziałek, 18 września 2017 15:01, odsłon: 2801

Przetarg na sprzedaż starego budynku przedszkola nr 1 po raz drugi

komunikat

Do 13 października składać można  oferty w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez burmistrza, na sprzedaż starego budynku przedszkola nr 1 w Sułkowicach.

Otwarcie przetargu nastapi 19 października o godz. 10.00.

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. 11 Listopada 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2370 o pow. 0.1028 ha zabudowanej budynkiem użytkowanym jako przedszkole, o pow. użytkowej 389,3 m2 , objętej KW  KR1Y/00077701/5.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się  w terenach „10 UP” – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 19 październik 2017 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113. 

W a r u n k i     p r z e t a r g u : 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 330 400 zł.
  Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.
 2. Ustala się termin złożenia pisemnej oferty do dnia 13.10.2017 r. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
 3. Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 23 200  zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 13.10.2017 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 75 85890006 0170 0000 0068 0016 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.
 4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
  a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu
  notarialnego, traci wadium.
 6. Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy
  w formie aktu notarialnego.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.

 

 

Sułkowice, dnia 18.09.2017 r.