Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce Drukuj
piątek, 27 lipca 2018 11:57, odsłon: 336

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/2 o pow. 0.9500 ha niezabudowanej, objętej KW KR1Y/00022284/5.

 

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach 02 US – tereny usług sportu i 109 ZN – tereny zieleni nieurządzonej. Przez nieruchomość planowany jest przebieg wariantów Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Przez nieruchomość przechodzi sieć energetyczna średniego napięcia wraz ze strefą techniczną.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2018 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

W a r u n k i p r z e t a r g u :

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000 zł. Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

2. Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 14 000 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 17.08.2018 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 37 85890006 0170 0810 0410 0009 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.

3. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

4. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci wadium.

5. Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.

Sułkowice, dnia 27.07.2018 r.