Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 9/14 i działki nr 9/47 położonych w Biertowicach Drukuj
poniedziałek, 13 sierpnia 2018 13:23, odsłon: 477

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, położonych w Biertowicach w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 9/14 o pow. 0.1714 ha niezabudowanej, objętej KW KR1Y/00056807/5 oraz 9/47 o pow. 0.0552 ha niezabudowanej, objętej KW KR1Y/00047022/2.

Przedmiotowe nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w terenach 1PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej.

 

Działka 9/14 posiada mocno wydłużony kształt, zbliżony do trapezu prostokątnego o podstawach długości ok. 105 m i 125 m oraz wysokości ok. 14-15 m. Działka w części stanowi skarpę opadającą ku niewielkiemu, okresowemu ciekowi wodnemu, przebiegającemu przez teren działki.

Działka 9/47 posiada kształt wieloboku, niekorzystny do samodzielnego zagospodarowania działki. Zachodnia część działki utwardzona kostką brukową, użytkowana jako podjazd do sąsiedniego budynku przemysłowo-usługowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. o godz.1000 (dz. 9/14)  i  1100(dz. 9/47)   w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

 

Wa r u n k i     p r z e t a r g u :

1.    Cena wywoławcza nieruchomości, oznaczonej jako dz.nr  9/14 wynosi 85 000 zł + 23% VAT. Łącznie 104 550 zł.
Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 8 000 zł.
2.    Cena wywoławcza nieruchomości, oznaczonej jako dz.nr  9/47 wynosi 35 000 zł + 23% VAT. Łącznie 43 050 zł.
Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 3 500 zł.
3.    Kwoty wadiów należy wpłacić do dnia 04.09.2018 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 37 85890006 0170 0810 0410 0009 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.
4.    Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
5.    Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
6.    Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci wadium.
7.    Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.
Sułkowice, dnia 10.08.2018 r.