Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzywaczce Drukuj
poniedziałek, 08 października 2018 10:48, odsłon: 656

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/2 o pow. 0.9500 ha niezabudowanej, objętej KW  KR1Y/00022284/5.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się  w terenach 02 US – tereny usług sportu i 109 ZN – tereny zieleni nieurządzonej.

Przez nieruchomość planowany jest przebieg wariantów Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Przez nieruchomość przechodzi sieć energetyczna średniego napięcia wraz ze strefą techniczną.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.11. 2018 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


W a r u n k i     p r z e t a r g u :

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł.
    Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.
  2. Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 18 000  zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 05.11.2018 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 37 85890006 0170 0810 0410 0009 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.
  3. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
  4. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci wadium.
  5. Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy  w formie aktu notarialnego.
  6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.

 

Sułkowice, dnia 08.10.2018 r.