III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice Drukuj
wtorek, 11 grudnia 2018 10:08, odsłon: 435

O G Ł O S Z E N I E

    Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/2 o pow. 0.9500 ha niezabudowanej, objętej KW  KR1Y/00022284/5. Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się: I przetarg 03.09.2018 r.; II przetarg 09.11.2018 r.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się  w terenach 02 US – tereny usług sportu i 109 ZN – tereny zieleni nieurządzonej.

Przez nieruchomość planowany jest przebieg wariantów Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Przez nieruchomość przechodzi sieć energetyczna średniego napięcia wraz ze strefą techniczną.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.01. 2019 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

 

W a r u n k i     p r z e t a r g u :

1.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

2.    Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

3.    Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 18 000  zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 09.01.2019 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 37 85890006 0170 0810 0410 0009 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.

4.    Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

5.    Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci wadium.

6.    Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

7.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.

 

Sułkowice, dnia 10.12.2018 r.


Sporządził: Ewa Fliśnik
Ref Gospodarki Przestrzennej i OŚ