Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rudnik Drukuj
wtorek, 21 maja 2013 11:17, odsłon: 1475

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik w jej granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLVII/364/10 z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik – w jej granicach administracyjnych:

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rudnik w Gminie Sułkowice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna) w dniach od 29 maja do 27 czerwca 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje:

w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00

oraz od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku, ul. Centralna 205.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2013 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić do Burmistrza Gminy Sułkowice:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach na Dzienniku podawczym,

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,

- drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub na jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Sułkowice.

 

BURMISTRZ

/-/ mgr Piotr Pułka