Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Drukuj
wtorek, 13 sierpnia 2013 09:50, odsłon: 929

Sułkowice, dn. 13.08.2013 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych w zakresie zapisów ustaleń planu umożliwiających realizację usług publicznych, w tym przedszkola, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 113MU.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Radę Miejskiej w Sułkowicach  Nr XXXII/206/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych przyjętego Uchwałą Nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach w dniu 30.08.2012 roku (Dz. U z dnia 19 września 2012 r., poz. 4573) w zakresie części tekstowej planu –

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany planu
w dniach od 21.08.2013 r. do 10.09.2013 r.
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (32 – 440 Sułkowice, Rynek 1)
w godzinach urzędowania.

Materiały projektu zmiany planu będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy www.sulkowice.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie lub elektronicznie na adres Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2013 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 28.08.2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (32 – 440 Sułkowice, Rynek 1).

Ponadto informuję, iż zgodnie z pismem znak: OO.410.8.08.2013.MZi z dnia 21 maja 2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pismem znak: PSE.NZ-420/26/13 z dnia 10 maja 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany planu.

BURMISTRZ
/-/  mgr Piotr Pułka