Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice Drukuj
czwartek, 09 stycznia 2014 16:14, odsłon: 1125

 

Sułkowice, dnia 9 stycznia 2014 r.

 

 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w  jego granicach administracyjnych w zakresie określonym uchwałą Nr XXXV/223/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany planu

 

 

 

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części działki nr 765 położonej w Sułkowicach na tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nr XXXV/223/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu -

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany planu:

w dniach od 20.01.2014 r. do 10.02.2014 r.

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach w godzinach urzędowania.

 

Materiały projektu zmiany planu będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy www.sulkowice.pl.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie lub elektronicznie na adres Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2014 r.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 4 lutego 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (32 - 440 Sułkowice, Rynek1).

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z pismem znak: OO.410.8.22.2013.MZi z dnia 18 listopada 2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i pismem znak: PSE.NZ-420/83/13 z  dnia  12 listopada 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowej zmiany planu.

 

BURMISTRZ
                                                                                                      /-/

                                                                                          mgr Piotr Pułka

 

Projekt planu - tekst uchwały

Projekt planu - rysunek

 

Wzór uwagi