Wyprawka szkolna 2013/2014 Drukuj
poniedziałek, 29 lipca 2013 10:54, odsłon: 1383

Sułkowice, 29 lipca 2013 r.

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych od 16 sierpnia do 4 września 2013 r. - do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Zwrotu środków będzie dokonywać się, co do zasady, na podstawie imiennego dowodu zakupu podręczników (faktura, rachunek), do wysokości wartości udzielonej pomocy.


Wyprawka szkolna 2013/2014

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 12 lipca 2013 r. Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) uprzejmie informuję, że wnioski rodziców o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników będzie można składać - w terminie od 16 sierpnia do 4 września 2013 r. - do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

1. Programem w roku 2013 będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach:

1) I - III i V szkoły podstawowej,

2) II szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,

3) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1) kryterium dochodowe:

a) dla uczniów klasy I szkoły podstawowej - gdy dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 539,- zł netto, zgodnie z w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

b) dla uczniów (z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej), gdy dochód netto na osobę nie przekracza 456,- zł netto, zgodnie z w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy i decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza;

3) posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizujących kształcenie w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

3. Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników rodzic (spełniający kryterium dochodowe) winien dołączyć:

1) właściwe zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

a) zaświadczenie z zakłady pracy o wysokości dochodu netto,

b) zaświadczenie z Urzędu Pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

c) oświadczenie osoby niepracującej a niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy o nieosiąganiu dochodu,

d) zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,

e) odcinek otrzymywanej renty/emerytury lub decyzja ZUS/KRUS o ich przyznaniu,

f) dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów,

g) kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, dodatku mieszkaniowego,

h) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (forma opodatkowania, wysokość dochodu); w przypadku zawieszenia działalności należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt;

i) inne dochody; lub

2) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; lub

3) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

4. W sytuacji ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia.

5. W przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

6. Zwrotu środków dokonuje się, co do zasady, na podstawie imiennego dowodu zakupu podręczników (faktura, rachunek), do wysokości wartości udzielonej pomocy, tj. do kwoty:

1) 225,- zł, dla ucznia:

a) klasy I-III szkoły podstawowej;

b) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym), realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

2) 325,- zł. dla ucznia:

a) klasy V szkoły podstawowej;

b) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

3) 350,- zł. dla ucznia:

a) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w gimnazjum;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

4) 390,- zł. dla ucznia:

a) klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

b) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;

5) 445,- zł. dla ucznia:

a) klasy II liceum ogólnokształcącego i klasy II technikum;

b) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w liceum ogólnokształcącym, klasie III liceum profilowanego, technikum oraz klasie III technikum uzupełniającego;

6) 607,- zł dla ucznia:

a) niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w gimnazjum;

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

7) 770,- zł dla ucznia:

a) niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej;

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

8) 770,- zł dla ucznia:

a) niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

9) 770,- zł dla ucznia:

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym), realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum;

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

7. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

8. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 6 pkt 6 - 9 korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż:

1) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 6 pkt 7 i 9 - 25% kwoty 770,- zł,;

2) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 6 pkt 8 - 40% kwoty 770,- zł,;

3) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 6 pkt 6 - 50% kwoty 607,- zł.