Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 22 marca 2013 14:29, odsłon: 2071

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

poszukuje osoby posiadającej kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dzieci z autyzmem.

 1. Na podstawie § 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) osoba ta musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;\
  4. ośrodku terapeutyczno -edukacyjno –wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  7. udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług wymienionychw § 2 wyżej cytowanego rozporządzenia (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
 2. Do ogólnego zakresu obowiązków osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało:
  1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych;
  2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 3. Miejsce świadczenia usług: Gmina Sułkowice.
 4. Rodzaj umowy: umowa zlecenie.
 5. Planowany tygodniowy zakres z usług: 10 godz. tygodniowo.
 6. Termin: do dnia 31 marca 2014 r.

Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego dziecka.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 do dnia 28 marca 2013 r.

W ofercie należy wskazać cenę brutto za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do składanej oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45, w godzinach od 8:00 do 15:00 lub telefonicznie: 12 272 50 20, 12 272 50 21.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Józefa Bernecka