Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)OR-02: Potwierdzenie własnoręczności podpisu. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Organizacyjny
wtorek, 03 lipca 2012 00:00, odsłon: 1974

 

Usługa: Potwierdzenie własnoręczności podpisu.
Komórka organizacyjna: Referat Organizacyjny.
Numer: OR-2 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Referat Organizacyjny (II piętro, pokój 226),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice
w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Organizacyjny (II piętro, pokój 226),
Tel. 12 273 20 75, wew. 23.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Dokument tożsamości do wglądu.
  2. Dokument, na którym składany będzie podpis.
Informacje o opłatach:
Opłatę skarbową w wysokości 9 zł za można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Poświadczenia na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, faktu pozostawania przy życiu konkretnych osób nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 3 dni.
Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. nr 27, poz. 185);
  2. Ustawa z dnia 14 lutego1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poż. 353 ze zm.);
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. z 1983 r. Nr 10, poz. 49 ze zm.);
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Poświadczenie własnoręczności podpisu.

Na jakich dokumentach Urząd Miejski powinien poświadczać własnoręczność podpisu?
Poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, zgodnie z art. 79 pkt 2, art. 96 i 101 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 ze zm.), należy do zadań notariusza. Rozdział 4 ustawy - Prawo o notariacie (art. 96-101) określa zasady dokonywania przez notariusza następujących poświadczeń: własnoręczności podpisu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazowym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 101 cytowanej ustawy, minister sprawiedliwości 7 lutego 2007 r. wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27 z 2007 r., poz. 185).
Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej (a tak jest w większości gmin w kraju), wójtowie (burmistrzowie) gmin zostali upoważnieni do poświadczania własnoręczności podpisu na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji, na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie. Rozporządzenie to nie przewiduje upoważnienia dla innych organów (np. starosty, marszałka województwa, wojewody) ani w innych kategoriach spraw niż wyżej wymienione.
Inne poświadczenia dokumentów przez organy samorządu gminnego, na przykład umów, nie będą miały charakteru urzędowego poświadczenia podpisu - przepisy ustawy o notariacie są w tym zakresie jednoznaczne. Przy dokonywaniu zatem poświadczeń niektórych dokumentów przez organy samorządu gminnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o notariacie wymienione dokładnie w przywołanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Poświadczenia na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, faktu pozostawania przy życiu konkretnych osób nie podlegają opłacie skarbowej.
Takie poświadczenia muszą uzyskać raz na trzy miesiące osoby w podeszłym wieku, aby otrzymać niektóre świadczenia, na przykład rentę lub emeryturę z zagranicy.
Poświadczenia będą zawierały datę, oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony również godzinę dokonania tej czynności.

Podpis należy złożyć w obecności osoby, która go poświadczy.
Formularze wniosków do pobrania: