Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-4: Zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy w drodze decyzji.. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
wtorek, 31 sierpnia 2010 11:24, odsłon: 1442

 

Usługa: Zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy w drodze decyzji.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-4 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Wniosek należy pobrać i wypełniony złożyć w Sali Obsługi Klientów Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 (parter, pokój nr 01) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Spraw Obywatelskich, (parter, pokój nr 06).
Tel. 12 373 20 75, wew. 19.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Podanie z wyjaśnieniem dlaczego wnioskodawca nie może dokonać obowiązku zameldowania w trybie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ze wskazaniem właściciela lokalu (nieruchomości).
  2. Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące".
  3. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu , decyzja o przydziale lokalu, aktualny wypis z księgi wieczystej, decyzja o nadaniu numeru domu, akt notarialny zakupu domu, w którym zameldowanie ma nastąpić - jeżeli wnioskodawca takim dysponuje, oryginał do wglądu.
Informacje o opłatach:
Opłatę skarbową w wysokości 10 zł można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
Podstawa prawna:
  1. Art.10 ust.1 , art. 9 ust. 2a i 2b w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Z 2006 r. Nr.139 poz.993 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności , ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zmianami).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Podanie o zameldowanie można również składać w przypadku braku:
  1. tytułu prawnego do danego lokalu.
  2. "zgody" właściciela lub zarządcy lokalu na zameldowanie.
Formularze wniosków do pobrania: