Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-7: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dokonane w wyniku decyzji administracyjnej. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
wtorek, 31 sierpnia 2010 12:21, odsłon: 1501

 

Usługa: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dokonane w wyniku decyzji administracyjnej.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-7 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy pobrać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Sala Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01) i wypełniony osobiście złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu lub w formie przesyłki pocztowej na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice.
Miejsce wydawania dokumentów:
Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, kierowaniu zapytań do Centralnego Biura Adresowego, kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych, Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Wydziału Paszportowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin lokalu, kontroli meldunkowych.
Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie opuściła miejsce zameldowania.
Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przed wydaniem decyzji strony zostaną powiadomione o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy. W przypadku osób nieznanych z miejsca zamieszkania postępowanie prowadzone jest poprzez kuratora, który zostaje zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Myślenicach na wniosek Burmistrza Gminy Sułkowice.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Podanie o wymeldowanie zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania oraz wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy, adresu do korespondencji osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji.
  2. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości (np. umowa najmu lokalu, decyzja o przydziale lokalu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa zakupu lokalu (oryginał do wglądu).
  3. Wskazanie adresów pozostałych współwłaścicieli lokalu (nieruchomości).
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencje wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję (oryginał do wglądu).
Informacje o opłatach:
Opłatę skarbową w wysokości 10 zł można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu o czym strony zostaną zawiadomione.
Podstawa prawna:
  1. Art.15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 roku Nr.139 poz.993 z późn. zmianami).
  2. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 225 poz.1635).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego na adres: Kraków, ul. Basztowa 22 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Po wymeldowanie składa osoba fizyczna bądź prawna mająca w tym interes prawny lub obowiązek.
Formularze wniosków do pobrania: