Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Uchwała nr XLVI/297/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice. Drukuj Email
wtorek, 16 września 2014 09:36, odsłon: 346

UCHWAŁA NR XLVI/297/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACHz dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) -

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice;
2) Rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 3.

1. Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 2.

2. Ustala się opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1 zł za godzinę zegarową zajęć.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, waloryzowana jest na zasadach określonych w Ustawie.

4. Wysokość kwoty opłaty po waloryzacji ogłoszonej przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z ustawą, zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

§ 4.

1. Opłata, o której mowa w §3 ust. 2, nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się według odrębnych przepisów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VIII/30/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

 

Wiesław Moroń

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach