Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Uchwała Nr XLVII/310/2014 w sprawie zmiany w Uchwale nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym ... Drukuj Email
środa, 01 października 2014 12:50, odsłon: 273

Uchwała Nr XLVII/310/2014
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w Uchwale nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1-2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) –

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:

5.  Opłata, o której mowa w ust. 2, za pobyt w przedszkolu dziecka wychowującego się w rodzinie wielodzietnej posiadającej „Sułkowicką Kartę Rodzina 3+”, ulega obniżeniu o 50 %, na wniosek rodzica.

6. Uprawnienie do korzystania z obniżki, o którym mowa w ust. 5, przysługuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po złożeniu wniosku przez rodzica.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.