Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie nr 101/2014 w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli ... Drukuj Email
wtorek, 21 października 2014 08:31, odsłon: 403

ZARZĄDZENIE NR 101/2014
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2014/2015, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 70 a ust. 1 i 2 a w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz Uchwały Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym
zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Określa się specjalności, które w pierwszej kolejności podlegają dofinansowaniu:

1) organizacja i zarządzanie oświatą;

2) terapia pedagogiczna;

3) logopedia;

4) edukacja dla bezpieczeństwa;

5) gimnastyka korekcyjna;

6) oligofrenopedagogika;

7) język angielski;

8) informatyka.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

Piotr Pułka