Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Drukuj Email
poniedziałek, 01 lutego 2016 00:00, odsłon: 181

UCHWAŁA NR XX/113/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)-

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 r

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Pełna treść uchwały wraz z załącznikiem.