Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie 20/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Drukuj Email
czwartek, 10 marca 2016 14:10, odsłon: 641

ZARZĄDZENIE NR 20/16
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 10 marca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”-

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Oferty należy składać do 1 kwietnia 2016 r.

 

§ 3.

Wzór „Oferty realizacji zadania publicznego” oraz wzór „Sprawozdania z realizacji zadania publicznego” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4.

1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
2. Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami w formacie PDF

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie MS Word

Wzór umowy w formacie MS Word

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w formacie MS Word