Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 3/17- ogłoszenie otwartego konkursu ofert Drukuj Email
środa, 04 stycznia 2017 16:57, odsłon: 580

ZARZĄDZENIE NR 3/17
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XXXI/159/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”-
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
4) działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Oferty należy składać do 27 stycznia 2017 r.

§ 3.

Wzór „Oferty realizacji zadania publicznego” oraz wzór „Sprawozdania z wykonania zadania publicznego” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
2. Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

 

Pełna treść zarządzenia wraz załącznikami

Załacznik Nr 2 - Wzór "Oferty realizacji zadania publicznego" DOC | PDF

Załacznik Nr 3 - Wzór "Sprawozdania z wykonania zadania publicznego" DOC | PDF