Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2017 r. Drukuj Email
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 12:30, odsłon: 153

Zarządzenie Nr 45/17
Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXI/159/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”-

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/17 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 9 marca 2017 r. na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,

 

dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację:

 

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w formie zajęć treningowych oraz organizacji imprez i zawodów sportowych, w tym prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, udział w rozgrywkach, zawodach sportowych dla:

 

1) Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej                                         8.500,- zł,

 

Oddział w Myślenicach

 

2) Klubu Sportowego „Kuźnia Tańca”                                               5.500,- zł,

 

Razem:                                                                                          14.000,- zł.

 

 

§ 2. 

 

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją ww. zadań wyznacza się Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji oraz Referat Finansowy.

 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem w formacie pdf