Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 16 czerwca 2017 08:27, odsłon: 602

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

22 czerwca 2017 r.  (czw.) o godz. 9:00
w Starej Szkole w Sułkowicach (Sala Samorządowa), Rynek 6

 

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przedstawienie porządku obrad.   

3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji.4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.  

8.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

9.    Informacja o przygotowaniu Dni Gminy Sułkowice.

10.    Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

11.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Sułkowice: 
1)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułkowice za 2016 rok;
2)    odczytanie Uchwały Nr S.O.IV-423/43/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sułkowice;
3)    odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
4)    odczytanie Uchwały Nr S.O.II-424/11/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sułkowice za 2016 rok; 
5)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2016;
6)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2016.

12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2017 Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/164/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku;
3)    określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice;
4)    zmiany uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biertowice;
5)    zmiany uchwały Nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Harbutowice;
6)    zmiany uchwały Nr XVI/120/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywaczka;
7)    zmiany uchwały Nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik;
8)    ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Sułkowice;
9)    określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela;
10)    nadania nazwy ulicy na terenie miasta Sułkowice;
11)    zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Harbutowicach;
12)    wydzielenia i nabycia własności nieruchomości gruntowych położonych w Harbutowicach, stanowiących drogę;
13)    wykupu nieruchomości gruntowych położonych w Harbutowicach, z przeznaczeniem pod budowę zatok przystankowych;
14)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice położonego w Krzywaczce;
15)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywaczce.

13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14.    Komunikaty i informacje.

15.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.