Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Drukuj Email
środa, 22 czerwca 2011 14:15, odsłon: 276

Sułkowice, dnia 20.06.2011 r.

GP.6220.2.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 47 i 48 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Kaźmierczak; 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 24/39

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ?BUDOWIE WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632"

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

Raport powinien zawierać i spełniać wszystkie wymagania określone w art. 66 wyżej wymienionej ustawy (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a w szczególności:

? Emisji hałasu

? Emisji gazów i zanieczyszczeń do powietrza

? Gospodarki wodno ? ściekowej

? Gospodarki odpadami

UZASADNIENIE

(...)

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 22.06.2011 r.