Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-18: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2018 00:00, odsłon: 560

 

Usługa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Numer: GP-18 wersja: 4 data utworzenia: 05.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 115)
Informacji na temat wysokości opłaty i terminu odbioru dokumentu udziela się pod nr tel. 12 273 20 75, wew. 20.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek do pobrania na Sali Obsługi Klienta parter nr 01
 2. Załączniki:
  • Kserokopia wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (zostaje w Urzędzie);
  • Zezwolenie na przyjęcie nieczystości ciekłych przez stację zlewczą;
  • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
  • Wykaz pojazdów.
Informacje o opłatach:
Opłata za wydanie decyzji : 107 zł – w formie dowodu wpłaty
Opłata za pełnomocnictwo : 17 zł – w formie dowodu wpłaty w kasie Urzędu, Sala Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Odbiór osobiście w pok. 115 I piętro lub pocztą.
Podstawa prawna:
 1. Art. 7 ust. 1 pkt 2; art. 7 ust. 6; art. 9 ust. 1aa; art. 9 ust. 1b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm);
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie na piśmie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy. Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym, Sala Obsługi Klienta.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie i złożenie w referacie prowadzącym sprawę
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289), 

Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,

4. dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu odwołania zgody,

6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,

7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne.

 

Formularze wniosków do pobrania: