Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)OK-2: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2012 15:16, odsłon: 547

 

Usługa: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
Komórka organizacyjna: Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji.
Numer: OK-2 wersja: 4 data utworzenia: 12.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
 1. Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,
  Sala Obsługi Klienta, pok. nr 01, tel. 12/273-20-75
Miejsce wydawania dokumentów:
1. Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji (II p., pok. 228).
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. opinie: Komendanta Powiatowej Policji w Myślenicach, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, zawierające informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
  2. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
   1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
   2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
   5. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe do 3,5%,
  3. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
  4. informację o:
   1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
   2. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
   3. o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
   4. sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
   5. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
  5. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
  6. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
  7. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;
  8. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  9. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
  10. kserokopię polisy ubezpieczeniowej, w przypadku imprezy, na którą wstęp jest odpłatny (oryginał do wglądu);
  11. uzyskanie zgody właściciela terenu na przeprowadzenie imprezy masowej.
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pok. nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Gmina Sułkowice – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Sułkowice nr konta 86 8589 0006 0170 0000 0068 0012

Termin załatwienia sprawy:
Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jej wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Podstawa prawna:

- art. 25, art. 26, art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 1. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zobowiązany jest wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 2. Organizator imprezy masowej, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej dołącza do wniosku opinie: Komendanta Powiatowej Policji w Myślenicach, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 3. Burmistrz może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci: kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO - informujemy że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, wynikających z następujących aktów prawnych:
•    ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)
•    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);
4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo to może zostać ograniczone na podstawie przepisów;
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich brak może skutkować odmową wydania zezwolenia.
Formularze wniosków do pobrania: