Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego.... Drukuj Email
czwartek, 07 lipca 2011 12:30, odsłon: 466

Zarządzenie Nr 53 /2011
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w 2011 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr LIII/395/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011-

zarządzam, co następuje:

§1.

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 41/2011 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 13 czerwca 2011 r. na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w 2011 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

dokonuje się wyboru oferty i przyznaje dotację na:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie:

1) szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w formie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach, zawodach związkowych oraz organizacji imprez i zawodów sportowych ? w których biorą udział w większości mieszkańcy Gminy Sułkowice ? w tym prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej dla:

Ludowego Klubu Sportowego ?Rudnik"- 22.000,- zł.

§2.

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją ww. zadania wyznacza się Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji oraz Referat Finansowy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.